obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Školská jedáleň
Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava-Lamač
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Výzva na predkladanie CP s nízkou hodnotou
Hlavná stránka
- Dôležité informácie pre stravníkov
   Informácie pre rodičov školský rok 2018/2019
Oznam
Zákon 546/2010
+ Jedálny lístok ZŠ
+ Jedálny lístok MŠ
Automat na školské mlieko
Kontakt
Zverejňovanie
Fotogaléria
Kniha návštev
Mapa servera
Naša školská jedáleň sa zapája do rôznych projektov na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej výživy.    
Zapojený sme aj do celospoločenských programov podpory zdravia "Školské ovocie" dotované EÚ v zmysle nariadenia Komisie (ES) č.288/2009 a "Školský mliečny program" dotovaný v rámci projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č.657/2008.  
 
ŠJ v pôsobnosti MČ Lamač poskytuje stravu pre:  
deti MŠ- desiata, obed, olovrant  
žiakov I.stupňa- obed  
žiakov II.stupňa- obed  
dospelí stravníci- obed-zamestnanci ZŠ a MŠ  
obed- cudzí stravníci  
 
Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.
Prihlášku si stiahnete po kliknutí na  PRIHLÁŠKA STRAVOVANIE v ŠJ Malokarpatské nám.1,BA
 
Záväznú odhlášku dieťaťa si stiahnete po kliknutí na ODHLÁŠKA ZO STRAVOVANIA v ŠJ        Malokarpatské nám.1, BA 

Školská jedáleň ,
 Malokarpatské námestie 1 , Bratislava - Lamač 
 
Informácie pre stravníkov našej školskej jedálne   
 
1.Úhrada stravného 
Strava sa uhrádza: - poštovou poukážkou 
                              - prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu 
                              - trvalým príkazom 
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. 
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza stravné v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia MČ BA Lamač najneskôr do 30.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
Číslo potravinového účtu v tvare IBAN pre ŠJ je: SK07 0200 0000 0031 6435 8459 
Variabilný symbol: 7777xxxx 
 
2.Výška stravného 
Stravníci od 6 do 11 rokov: obed- 1,09 € 
Stravníci od 11 do 15 rokov: obed- 1,16 € 
Dospelí stravníci (cudzí): obed- 2,10 € 
 
3.Výdaj obedov 
Výdaj stravy v školskej jedálni: 
HODINY pre výdaj stravy pre žiakov ZŠ 
 
Obed pre žiakov ZŠ a dospelí                           od 11.45. do 14.00.
Obed pre cudzích stravníkov                            od 12.00. do 13.30.                              Výdaj do obedárov  pre cudzích stravníkov       od 11.00. do 11.30. 
 
Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne.Výnimkou sú náhle ochorenia dieťaťa- v tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Následujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedárov sa strava vydáva iba cudzím stravníkom. 
 
! Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú! 
 
4.Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy 
Odhlasovanie:  
Rodič je povinný odhlásiť resp. prihlásiť dieťa zo stravy daný deň najneskôr do 8.00. hod ráno a to: 
- osobne v kancelárii vedúcej ŠJ 
- telefonicky na čísle 02/64781756 
- napísaním lístka podpísaný zákonným zástupcom alebo dospelou osobou, vhodiť do schránky       - e-mailom: odhlaskysjlamac@gmail.com (vždy Vám príde potvrdzujúca správa o prijatí odhlášky)
Za neodhlásenú resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11,30 do 14,00. 
 
5.Dozor v školskej jedálni 
Počas výdaja obeda v školskej jedálni je zabezpečený pedagogický dozor.   
6.Správanie sa stravníka v školskej jedálni 
1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ 
2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed. 
3. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú. 
4.  V školskej jedálni sa zdržujú len nevyhnutnú dobu na obed. 
5.  Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných pedagógov    
6.  Pri stole sa správa kultúrne- nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, udržuje čistotu. 
7.  Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne. 
8.  Je zakázané vynášať jedlo a riad zo školskej jedálne. 
9.  Z hygienického hľadiska sa obed do obedára neposkytuje a nieje povolené odnášať zvyšky jedál. 
10. Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na do zberného okienka. 
 
 ________________________________________
  
Školská jedáleň  
Malokarpatské námestie 6, Bratislava - Lamač  
Heyrovského 4, Bratislava - Lamač 
 Informácie pre stravníkov našej školskej jedálne  

1.Úhrada stravného  
Stravné sa uhrádza: - poštovou poukážkou 
                               - prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu 
                               - trvalým príkazom 
 
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. 
 
Platby za stravu sa uhrádzajú mesačne vopred, každý stravník je povinný platbu uskutočniť do 5-ho dňa v následujúcom mesiaci. Všetky informácie ohľadom šekov a platieb vám poskytne vedúca školskej jedálne. 
 
Číslo účtu pre MŠ Malokarpatské nám.6  
Číslo potravinového účtu v tvare IBAN je: SK14 0200 0000 0031 6436 7451 
Variabilný symbol: 5555xxxx 
 
Prihlášku si stiahnite po kliknutí na PRIHLÁŠKA STRAVOVANIE v ŠJ Malokarpatské nám.6,BA 
Záväzné odhlásenie dieťaťa si stiahnite po kliknutí na ODHLÁŠKA ZO STRAVOVANIA v ŠJ Malokarpatské nám.6, BA 
Číslo účtu pre MŠ Heyrovského 4 
Číslo potravinového účtu v tvare IBAN je: SK54 0200 0000 0031 6434 6458 
Variabilný symbol: 5555xxxx 
 
Prihlášku si stiahnite po kliknutí na PRIHLÁŠKA STRAVOVANIE v ŠJ Heyrovského 4, BA 
Záväzné odhlásenie dieťaťa si stiahnete po kliknutí na ODHLÁŠKA ZO STRAVOVANIA V ŠJ Heyrovského 4, BA
2.Výška stravného 
Stravníci od 3 do 6 rokov: celodenná strava - 1,34€ 
                             obed a jedno doplnkové jedlo - 1,08 € 
 
3.Výdaj obedov 
Výdaj stravy v školskej jedálni: 
HODINY pre výdaj stravy pre deti MŠ 
 
Desiata pre MŠ             Od 8,30 do 9,20  
Obed pre MŠ                Od 11,00 do 12,00 
Olovrant pre MŠ           Od 14,00 do 14,45 
 
Jedálny lístok v našom predškolskom zariadení je zostavený na základe zásad pre  zostavovanie jedálnych lístkov. Aktuálny jedálny lístok je vyvesený na spoločnej nástenke vo vestibule škôlky. 
Zloženie jedálneho lístka je následovné: 1x v týždni múčne sladké jedlo 
                                         1x v týždni slané bezmäsité jedlo 
                                         1x v týždni polomäsité jedlo 
                                         2x v týždni plná norma mäsa 
Zelenina je do jedálneho lístku zaraďovaná denne v podobe šalátov, zeleninovej oblohy... 
Mlieko a mliečne výrobky sú deťom podávané denne, či už vo forme mliečnych nápojov, termixov alebo jogurtov. Podľa možného finančného limitu je do JL v čo najvyššom počte zahrnutý aj príjem ovocia. Školská jedáleň taktiež zabezpečuje celodenný pitný režim v ktorom sú uprednostňované nápoje z nižším obsahom cukru. 
Od januára 2011 sú v platnosti nové materiálno- spotrebné normy pre školské stravovanie. 
 
4.Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy 
Odhlasovanie: telefonicky 02/64780015 
Rodič je povinný odhlásiť/resp. prihlásiť dieťa zo stravy daný deň najneskôr do 8.00 ráno 
 
 
 
                                             
                                             
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web