obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Školská jedáleň
Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava-Lamač
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Výzva na predkladanie CP s nízkou hodnotou
Hlavná stránka
+ Dôležité informácie pre stravníkov
Oznam
Zákon 546/2010
+ Jedálny lístok ZŠ
+ Jedálny lístok MŠ
Automat na školské mlieko
Kontakt
Zverejňovanie
Fotogaléria
Kniha návštev
Mapa servera
OZNAM!
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN 22.12.2018 – 7.1.2019 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 21.12.2018 A ZAČÍNA 8.1.2019. ŠEKY NA JANUÁR 2019 BUDEME VYDÁVAŤ 8.1.2019. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A PRAJEME PRÍJEMNÉ SVIATKY.


OZNAM!

Vážení stravníci. Dňa 13.11.2018 (utorok) z dôvodu prerušenia dodávky vody bude obmedzená možnosť prípravy stravy. Čas výdaja stravy sa nemení. V tento deň bude do JL zaradený:
Bravčový guláš, chlieb 
Voda so sirupom 
OvocieOZNAM !
 
Vážení stravníci. Dňa 9.11.2018 bude z organizačných dôvodov výdaj jedál v ŠJ         v čase  od 11.00. - 12.00. hod.  Ďakujeme za pochopenie.

 
OZNAM !

VÁŽENÍ STRAVNÍCI !
OZNAMUJEME VÁM, ŽE V DŇOCH 29.10.2018 – 2.11.2018 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 26.10.2018 A ZAČÍNA 5.11.2018. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.OZNAM!
 

 
RODIČIA ŽIAKOV PRVÉHO ROČNÍKA, KTORÝCH DIEŤA SA BUDE STRAVOVAŤ V ŠJ: 
- vyplnia prihlášku na stavovanie v kancelárií ŠJ 
- zakúpia čip v hodnote 5 € 
- dostanú šek na 9/2018 
- žiaci, ktorí budú mať podanú prihlášku môžu ísť na obed od 3.9.2018 

 
ŽIACI DRUHÉHO AŽ DEVIATÉHO ROČNÍKA: 
- sú automaticky prihlásení na stravu od 3.9.2018 
- žiaci, ktorí sa v šk.r. 2018/2019 stravovať nechcú sú povinní sa odhlásiť       v kancelárií ŠJ
 


 
OZNAM!    
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS  VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN 29.3.2018 – 3.4.2018 SA NEBUDE    V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. S VÝDAJOM STRAVY KONČÍME 28.3.2018 A ZAČÍNAME 4.4.2018. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE. 
 
 


OZNAM!
 
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN 5.3.2018 – 9.3.2018 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. S VÝDAJOM STRAVY KONČÍME 2.3.2018 A ZAČÍNAME 12.3.2018. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.


   O Z N A M ! 
 VÁŽENÍ STRAVNÍCI! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS POLROČNÝCH PRÁZDNIN V PIATOK 2.2.2017 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.    


OZNAM!
Žiadame stravujúcich sa dôchodcov, aby do 10.3.2018 priniesli do ŠJ doklad o výške poskytovaného príspevku na stravovanie pre rok 2018.
Doklad vydáva Miestny úrad Bratislava Lamač. V prípade nedodania dokladu Vám bude účtované stravné v plnej výške 2,10 €. Ďakujeme. 
 

OZNAM!

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, 6, 7, § 114 ods. 6, 7 a § 140 ods. 10, 12, 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktoré
nadobúda účinnosť 08.01.2018 
Výška príspevku na jedno dieťa, ktoré navštevuje MŠ je stanovená:
MŠ denné 
Desiata 
Obed 
Olovrant 
Spolu 
Úhrada 
(stravníci od  2  - 6 rokov, 5. pásmo) 
0,32 

0,76 

0,26 

1,27 
1,34
Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v piatich pásmach.

Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 15.12.2016. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 19.12.2017. 

  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web