obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Školská jedáleň
Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava-Lamač
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Výzva na predkladanie CP s nízkou hodnotou
Hlavná stránka
+ Dôležité informácie pre stravníkov
Oznam
Zákon 546/2010
+ Jedálny lístok ZŠ
+ Jedálny lístok MŠ
Automat na školské mlieko
Kontakt
Zverejňovanie
Fotogaléria
Kniha návštev
Mapa servera
OZNAM!

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, 6, 7, § 114 ods. 6, 7 a § 140 ods. 10, 12, 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktoré
nadobúda účinnosť 08.01.2018 
Výška príspevku na jedno dieťa, ktoré navštevuje MŠ je stanovená:
MŠ denné 
Desiata 
Obed 
Olovrant 
Spolu 
Úhrada 
(stravníci od  2  - 6 rokov, 5. pásmo) 
0,32 

0,76 

0,26 

1,27 
1,34
Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v piatich pásmach.

Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 15.12.2016. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 19.12.2017. 

 
OZNAM!

VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN 23.12.2017 – 5.1.2018 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. S VÝDAJOM STRAVY KONČÍME 22.12.2017 A ZAČÍNAME 8.1.2018. ŠEKY ZA STRAVU JANUÁR 2018 DOSTANETE PRVÝ DEŇ STRAVOVANIA 8.1.2018. ĎAKUJEME A PRAJEME PRÍJEMNÉ A POKOJNÉ SVIATKY. 

 
OZNAM!
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE Z DÔVODU ODSTÁVKY ELEKTRINY SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 8.11.2017 VARIŤ. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE. 
 
 
 
OZNAM!     
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS JESENNÝCH      PRÁZDNIN 30.10 – 1.11.2017 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. S VÝDAJOM STRAVY KONČÍME 27.10.2017 A ZAČÍNAME 2.11.2017.                                ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE. 
 
 
 
OZNAM!
Všetci stravníci, ktorí sa stravovali v šk.r. 2016/2017 sú automaticky prihlásení na stravu aj v šk.r. 2017/2018.
Žiadame stravníkov, ktorí sa nechcú  v šk.r. 2017/2018 stravovať, aby podali v kancelárii ŠJ odhlášku do 4.9.2017. V prípade nedodania odhlášky im bude strava účtovaná.
 
                                                                              Ďakujeme. 
OZNAM ! 
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. S VÝDAJOM STRAVY KONČÍME 30.06.2017 A ZAČÍNAME 04.09.2017. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A PRAJEME PEKNÉ LETO. 
 
 
OZNAM !  
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME, ŽE 30.6.2017 BUDE VÝDAJ STAVY V ŠJ V ČASE 11.30.- 13.00. HOD. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE. 
 
 
OZNAM ! 
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN 13.4.2017 – 18.4.2017 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ.    S VÝDAJOM STRAVY KONČÍME 12.4.2017 A ZAČÍNAME 19.4.2017.     ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE. 
 
 
 
 
     
O Z N A M ! 
   
VÁŽENÍ STRAVNÍCI! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN 20.2.- 24.2.2017 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. POSLEDNÝ VÝDAJ OBEDOV BUDE 17.2.2017. PO PRÁZDNINÁCH S VÝDAJOM ZAČÍNAME 27.2.2017. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE  

 
   
O Z N A M !  
VÁŽENÍ STRAVNÍCI! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS POLROČNÝCH PRÁZDNIN V PIATOK 3.2.2017 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.  

 
   
Oznam!  
Žiadame stravujúcich sa dôchodcov, aby do 10.3.2017 priniesli do ŠJ doklad o výške poskytovaného príspevku na stravovanie pre rok 2017. Doklad vydáva Miestny úrad Bratislava Lamač. V prípade nedodania dokladu Vám bude účtované stravné v plnej výške 2,10 €. Ďakujeme.  
 
 
 
    
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web